NUCLEAR-PHYSICS CHARACTERISTICS OF HOT PARTICLES FORMED BY THE CHERNOBYL NPP ACCIDENT

  1. LOSHCHILOV, NA
  2. KASHPAROV, VA
  3. POLYAKOV, VD
  4. YUDIN, EB
  5. PROTSAK, VP
  6. ZHURBA, MA
  7. PARSHAKOV, AE
Journal:
SOVIET RADIOCHEMISTRY

ISSN: 0038-576X

Year of publication: 1992

Volume: 34

Issue: 4

Pages: 510-514

Type: Article