An Antifungal Exo-α-1,3-Glucanase (AGN13.1) from the Biocontrol Fungus Trichoderma harzianum

  1. Ait-Lahsen, H.
  2. Soler, A.
  3. Rey, M.
  4. De La Cruz, J.
  5. Monte, E.
  6. Llobell, A.
Zeitschrift:
Applied and Environmental Microbiology

ISSN: 0099-2240

Datum der Publikation: 2001

Ausgabe: 67

Nummer: 12

Seiten: 5833-5839

Art: Artikel

DOI: 10.1128/AEM.67.12.5833-5839.2001 GOOGLE SCHOLAR lock_openOpen Access editor