The mating behaviour of the Velvet Ant, Nemka viduata (Hymenoptera: Mutillidae)

  1. Tormos, J.
  2. Asís, J.D.
  3. Polidori, C.
  4. Benéitez, A.
  5. Storino, G.
Zeitschrift:
Journal of Insect Behavior

ISSN: 0892-7553

Datum der Publikation: 2010

Ausgabe: 23

Nummer: 2

Seiten: 117-127

Art: Artikel

DOI: 10.1007/S10905-009-9200-5 GOOGLE SCHOLAR