Trichoderma species as biocontrol agents in legumes

  1. Mayo, S.
  2. Gutiérrez, S.
  3. Cardoza, R.E.
  4. Hermosa, R.
  5. Monte, E.
  6. Casquero, P.A.
Llibre:
Legumes for Global Food Security

ISBN: 9781536122657

Any de publicació: 2017

Pàgines: 73-100

Tipus: Capítol de llibre