Proper timing of cytokinesis is regulated by Schizosaccharomyces pombe Etd1

  1. García-Cortés, J.C.
  2. McCollum, D.
Zeitschrift:
Journal of Cell Biology

ISSN: 0021-9525 0021-9525

Datum der Publikation: 2009

Ausgabe: 186

Nummer: 5

Seiten: 739-753

Art: Artikel

DOI: 10.1083/JCB.200902116 GOOGLE SCHOLAR lock_openOpen Access editor