Publikationen, an denen er mitarbeitet Eduardo Weruaga Prieto (1)